Algemene Voorwaarden:

Algemeen. 

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. De BV TU es MA VIe (Maxiteak) wordt hierna aangeduid met de benaming: de firma

Betaling. 

Behoudens tegengestelde schriftelijke overeenkomst zijn de leveringen betaalbaar op het ogenblik van de levering. De koper zal alleen al door het verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en dat zonder dat er enige aanmaning vereist is. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding. 

Het storten van een voorschot kan vereist worden alvorens geleverd wordt.

Leveringstermijn.

De leveringstermijn is een streefdatum. Hij zal zo goed als mogelijk door de firma worden nagestreefd. Vertragingen zijn geen aanleiding tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding. 

Leveringsplaats en –tijdstip

Alle goederen worden enkel en uitsluitend op het gelijkvloers geleverd, tenzij anders in de overeenkomst opgegeven. De koper is verantwoordelijk om op de dag van de levering de nodige hulp te voorzien . Alle mogelijke vertragingen en/of kosten wegens gebreke aan het voldoen van deze verplichting zullen nooit ten laste kunnen gelegd worden van de verkoper. De risico-overdracht is op het ogenblik van de levering. Kosten voor schade veroorzaakt bij de koper, zijn ten laste van de koper. 

Leveringen door de firma gebeuren tussen 08.00u en 24.00u. De firma verwittigt de koper minimaal 12u voor de dag van afleveren. De koper wordt op de dag van leveren ongeveer een  half uur van te voren gebeld door de firma dat deze onderweg is. Bij afwezigheid of niet aanvaarding wegens laattijdige levering worden onderstaande annulatievoorwaarden toegepast, en dit zonder verplichting van de firma enige schade te bewijzen. 

Afhaling

Indien geen precieze afhaaldatum  of -termijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste afhaaltermijn  3 maanden vanaf de ondertekening van de overeenkomst.  Weigert de koper de meubelen ten laatste op deze datum af te halen, dan kan de firma de uitvoering van de overeenkomst eisen binnen een termijn van 3 weken. Indien de koper in gebreke blijft dan heeft de firma het recht de afgesloten overeenkomst onmiddellijk te verbreken zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dat geval worden onderstaande annulatievoorwaarden toegepast –behalve in geval van overmacht . Indien de uiterste afhaaltermijn op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot van 15% eisen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Eventuele bewaringskosten zullen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 2% per maand op de overeengekomen verkoopprijs. 

Eigendomsvoorbehoud.

De goederen blijven eigendom van de firma tot de volledige betaling van de prijs. Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgehad heeft de firma het recht het goed terug te eisen zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. 

Annulatie.

Indien een partij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze –behalve in geval van overmacht- aan de andere partij een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25 % van het totaalbedrag van de bestelling, met een minimum van 300€, en dit zonder verplichting van de andere partij enige schade te bewijzen. 

Klachten.
Om in ontvangst genomen te worden moet elke klacht wegens zichtbare gebreken de firma worden toegestuurd per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de levering van de goederen. Zoniet wordt de klant geacht de levering volledig te aanvaarden. Klachten in verband met verborgen gebreken worden gedekt door de waarborg gedurende een periode van 24 maanden te rekenen vanaf de leverdatum, of maximaal de periode waarvoor de firma zelf waarborg krijgt van haar leverancier. Ze moeten aan de firma gemeld worden per aangetekend schrijven binnen een termijn van maximum 14 dagen vanaf het ogenblik waarop de klant ze vaststelt of ze normaal had moeten vaststellen. 

De firma behoudt zich het recht voor om, in het geval van vervanging, een model te leveren dat licht afwijkt (bv. kleur) van het bestelde goed tenzij uit de overeenkomst blijkt dat het afwijkende element voor de koper een essentiële voorwaarde was om de overeenkomst te sluiten. In dat geval zal de overeenkomst worden ontbonden zonder bijkomende kosten of schadevergoeding, tenzij de goederen opnieuw dienen opgehaald te worden, in welk geval de kosten van het vervoer zullen aangerekend worden. 

Waarborg.

De firma herinnert de klant aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen.

De waarborg dekt de normale slijtage van het meubel niet. Hij is evenmin van toepassing indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het meubel, onder meer indien het onderhoud wordt uitgevoerd met producten niet aangeraden door de firma. Ook is de waarborg niet van toepassing op niet volledig betaalde goederen. De waarborg omvat het herstellen van de vastgestelde gebreken of vervanging van de goederen indien herstelling niet mogelijk zou zijn. De koper staat hierbij in voor het vervoer. Indien dit niet mogelijk is zullen de kosten met betrekking tot het vervoer van de meubelen als gevolg van een herstelling en/of vervanging ten laste zijn van de koper. 

De firma stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren, de structuur en het algemene voorkomen van de geleverde goederen zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het bestelde product. Wegens technische beperkingen en aangezien teak een natuurlijk product is waarvan het uitzicht kan afwijken van lot tot lot kunnen bepaalde verschillen niet voorkomen worden. De firma kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden en deze verschillen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de verkoop

Overmacht.

Omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partij en van dien aard dat de uitvoering van het contract redelijkerwijze niet meer van deze partij kan gevergd worden, geven deze partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Plaats sluiten overeenkomst/bedenktijd

De overeenkomst wordt, tenzij anders vermeld, gesloten te Tremelo. 

Voor alle producten gekocht buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening, beschikt de klant over een bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op het ogenblik van de levering op het adres dat is opgegeven door de klant, of een door hem aangewezen derde.

Tijdens de bedenktermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De firma behoudt zich het recht voor om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

Indien de klant gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient dit binnen voormelde 14 kalenderdagen te worden gedaan, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De klant kan zijn verzakingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat door de firma ter beschikking werd gesteld of door middel van een ander ondubbelzinnige verklaring waarin de klant verklaart de overeenkomst te herroepen, te richten naar het fysiek of elektronisch adres onderaan dit artikel vermeld. De herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het verzakingsrecht wordt verstuurd voor de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan het uitoefen van het verzakingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.

De goederen dienen op kosten van de klant onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering te worden geretourneerd. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan teruggestort worden. De reeds door de firma ontvangen betalingen (of voorschotten) zullen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of het moment waarop de consument aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden integraal terugbetaald worden. Indien de klant voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien niet terugbetaald.

De uitoefening van het verzakingsrecht kan opgestuurd worden naar het fysiek adres van de firma:
MV & C BVBA, Basdongenstraat 2, 3120 Tremelo, BELGIË of op het elektronisch adres: info@maxiteak.be.
De goederen kunnen worden geretourneerd op het zonet vermeld fysiek adres. De firma is als volgt bereikbaar: 7 dagen op 7, op afspraak. De kosten van het terugsturen vallen ten laste van de consument.

Toepasselijk recht

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting van welke aard dan ook zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.